Prečo sa zobrazuje obrazovka „Screen out“? Čo je to?

K prechodu dôjde po zistení, že nemáte kvalifikáciu pre konkrétny prieskum. Niektoré prieskumy sú určené iba pre účastníkov, ktorí spĺňajú určité požiadavky.

Pomocou súboru otázok, ktoré kladieme na začiatku týchto dotazníkov, zisťujeme, či vyhovujete požiadavkám alebo nie. Ak nemáte kvalifikáciu, môžete byť vykázaní a budete informovaní prostredníctvom správy s uvedením skutočnosti.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.