Môžem po ukončení prieskumu pokračovať?

Nemôžete, bohužiaľ, pokračovať v raz začatom prieskume.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.