Nerozumiem otázkam v profilovom prieskume.

Formát profilového prieskumu je pre všetkých respondentov rovnaký. Ak sa vás tieto otázky netýkajú, odpovedzte na otázku „neuplatňuje sa“ alebo ich jednoducho ignorujte.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.