Czy będę otrzymywać wiadomości e-mail od jakiegokolwiek innego podmiotu niż TGM Panel?

Nie. TGM Panel w żadnym wypadku nie przekazuje, nie udostępnia i nie sprzedaje adresów e-mail swoich uczestników żadnemu podmiotowi, ani też nie zezwala im na wysyłanie do Ciebie wiadomości. Dane udostępnione przez Ciebie podczas rejestracji oraz aktualizacji profilu są używane wyłącznie w celu kwalifikowania uczestników do ankiet oraz w celu komunikacji związanej z członkostwem w Panelu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.