Kan jag återuppta den när undersökningen avbryts?

Tyvärr kan du inte återuppta en undersökning som har startats en gång.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.