TGM Panel ແມ່ນຫຍັງ?

TGM Panel ເປັນຂອງຜູ້ຈັດຫາການຄົ້ນຄວ້າດ້ານຕະຫຼາດທົ່ວໂລກ - TGM Research FZE. TGM Panel ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດໃນອິນເຕີເນັດ ຫຼື ມືຖືໃນນາມຂອງບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາຕະຫຼາດຊັ້ນນໍາ. ການສໍາຫຼວດແມ່ນກວມລວມເອົາຫົວຂໍ້ທີ່ກວ້າງຂວາງເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະພັນ, ຍີ່ຫໍ້, ການໂຄສະນາເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫົວຂໍ້ອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈທົ່ວໄປ. ນັກຄົ້ນຄວ້າການຕະຫຼາດຈາກທຸລະກິດ, ອົງການ, ການສຶກສາ, ແລະ ສື່ມວນຊົນຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.