ຂ້ອຍໄດ້ແນະນຳຫມູ່ເພື່ອນ / ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວແຕ່ຂ້ອຍຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄະແນນ.

ໃນການໄດ້ຮັບຄະແນນທີ່ສັນຍາໄວ້, ຂໍ້ກໍານົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ:

- ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານໄດ້ເຊີນຊວນໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າຮ່ວມ TGM ຜ່ານລິ້ງແນະນຳທີ່ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ໄວ້.

- ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານໄດ້ເຮັດແບບສໍາຫຼວດຄັ້ງທໍາອິດຂອງລາວສຳເລັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ເມື່ອກົງກັບຂໍ້ກຳນົດເບື້ອງຕົ້ນ, ຄະແນນຂອງທ່ານຈະຖືກເພີ່ມໃສ່ບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.