ຂ້ອຍສາມາດລົບບັນຊີຂອງຂ້ອຍໄດ້ບໍ?

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຫວັງວ່າທ່ານຈະມ່ວນກັບການເປັນສະມາຊິກຂອງ panel ພວກເຮົາ, ທ່ານສາມາດຍົກເລີກການເປັນສະມາຊິກຈາກ TGM Panel ໄດ້ທຸກເວລາ. ເຂົ້າສູ່ລະບົບບັນຊີ panel ຂອງທ່ານ, ໄປທີ່ການຕັ້ງຄ່າແລະ ເລືອກທາງເລືອກ: ປິດບັນຊີ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການລົບຂໍ້ມູນອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້. ໃນລະຫວ່າງເວລານີ້, ທ່ານຍັງສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຈາກພວກເຮົາທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ຫຼື ສໍາເລັດກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງການຍົກເລີກຂອງທ່ານ. ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າຶ- ເມື່ອບັນຊີຂອງທ່ານຖືກປິດມັນຈະບໍ່ສາມາດເປີດຄືນໄດ້.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.