ມີທາງເລືອກການຈ່າຍເງິນອື່ນບໍ?

ທາງເລືອກໃນການຈ່າຍເງິນຈະຂຶ້ນກັບແຕ່ລະປະເທດ  ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານຕໍ່ກັບການຈ່າຍເງິນອອນໄລນ໌. ບາງປະເທດມີຂໍ້ຈຳກັດເມື່ອເວົ້າເຖິງ PayPal,ຕົວຢ່າງໃນກໍລະນີນັ້ນພວກເຮົາໃຫ້ວິທີທາງເລືອກອື່ນເຊັ່ນ: GCodes ຫຼື ບັດຂອງຂວັນ Amazon.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.