ເງິນເດືອນຂອງຂ້ອຍຈະເທົ່າໃດ?

ຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານສາມາດຫາໄດ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າທ່ານເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດຂອງພວກເຮົາເລື້ອຍໆສໍ່າໃດ  ແລະ ຄວາມຍາວຂອງແຕ່ລະອັນ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ຍິ່ງເຮັດການຄົ້ນຄວ້າດົນປານໃດ, ຄ່າຕອບແທນກໍຈະສູງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບຄ່າທໍານຽມສໍາລັບໃນແຕ່ລະການສໍາຫຼວດຢູ່ອີເມວການເຊີນຊວນຂອງທ່ານ.

ເພື່ອເພີ່ມຜົນກໍາໄລໃຫ້ທ່ານ, ຕື່ມໂປຣໄຟລ໌ປະຊາກອນຂອງທ່ານໃຫ້ສຳເລັດ, ປັບປຸງມັນ ແລະ ກວດເບິ່ງອີເມວຂອງທ່ານເປັນປະຈໍາ.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.