ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍອດເງິນສົດ ແລະ ຄະແນນ ແມ່ນຫຍັງ?

ເງິນຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນຍອດເງິນສົດສໍາລັບແບບສໍາຫຼວດທີ່ສໍາເລັດສົມບູນແລ້ວ (ເງິນເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກບໍລິສັດພາຍນອກທີ່ເພີ່ມແບບສໍາຫຼວດໃນ panel ຂອງພວກເຮົາ).

ເງິນສາມາດຖືກຖອນເຂົ້າໄປບັນຊີ PayPal ຫຼືໃ ນຮູບແບບຂອງ GCodes ຫຼັງຈາກສະສົມຈຳນວນເງິນຂັ້ນຕ່ຳ.

ຍອດເງິນທີສອງ, ນັບເປັນຄະແນນ, ແມ່ນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໂດຍກົງຈາກ TGM Panel.

ໃນເວລານີ້, ຄະແນນແມ່ນໄດ້ຮັບເປັນລາງວັນສໍາລັບ:

- ການຕື່ມລາຍລະອຽດໂປຣໄຟລ໌

- ເມື່ອທ່ານບໍ່ມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບການເຮັດແບບສໍາຫຼວດ (ໂຄງການຖືກປິດ, ທ່ານບໍ່ມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບການເຮັດແບບສໍາຫຼວດຫຼື ການມອບຫມາຍໃຫ້ແມ່ນເຕັມ)

- ຄ່ານາຍໜ້າສຳລັບໂປຣແກຣມພັນທະມິດ.

ໃນໄວໆນີ້, ພວກເຮົາຍັງຈະແນະນໍາການສໍາຫຼວດຕາມຄະແນນຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແບບສໍາຫຼວດລາຍໃຫມ່.

ຄະແນນສາມາດຖອນໄດ້ຫຼັງຈາກສະສົມຄົບຈຳນວນຄະແນນຂັ້ນຕ່ຳຈາກສ່ວນຂອງ "ລາງວັນ".

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.