ຂ້ອຍຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸກໆການສໍາຫຼວດບໍ?

ພວກເຮົາມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍ, ໃນເວລາທີ່ທ່ານຮັບການເຊີນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານກັບພວກເຮົາ! ແນ່ນອນ, ມັນຂຶ້ນກັບການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານສໍາລັບການເຮັດແຕ່ລະແບບການສໍາຫຼວດ, ບໍ່ວ່າທ່ານຢາກຈະເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼື ບໍ່. ແຕ່ຈື່ໄວ້ວ່າ - ຍິ່ງທ່ານເຂົ້າຮ່ວມການສຳຫຼວດຫຼາຍ, ທ່ານຍິ່ງຈະໄດ້ຮັບເງິນເພີ່ມຂື້ນ!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.