ຂ້ອຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດແບບສໍາຫຼວດ, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເຮັດມັນໃຫ້ສໍາເລັດໄດ້. ເຫດຜົນນັ້ນແມ່ນຍ້ອນຫຍັງ?

ອາດມີຫຼາຍເຫດຜົນທີ່ຈະເກີດຂື້ນໄດ້ແກ່:

1. ການສໍາຫຼວດຖືກປິດລົງແລ້ວ: ການສໍາຫຼວດດໍາເນີນການໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້. ເມື່ອຮອດກຳນົດເວລາແລ້ວ, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດເລີ່ມເຮັດການສຳຫຼວດໄດ້. ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານຕອບຄໍາເຊີນແບບສໍາຫຼວດໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

2. ເກີນເປົ້າໝາຍ ຫຼື ຖືກຄັດອອກ: ບາງຄັ້ງໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານບໍ່ກົງກັບເກນການສຳຫຼວດ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຢູ່ນອກກຸ່ມເປົ້າໝາຍສຳລັບການສຳຫຼວດທີ່ໃຫ້. ການສໍາຫຼວດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ "ຖືກຄັດອອກ" ຈະບໍ່ນັບວ່າເຮັດສຳເລັດ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ.

 3. ການເຂົ້າຮ່ວມສອງເທື່ອ: ຖ້າທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນແບບສໍາຫຼວດແລ້ວ (ສໍາເລັດ ຫຼື ຖືກຄັດອອກແລ້ວ) ແລະ ພະຍາຍາມເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງແບບສອບຖາມໄດ້.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.