ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບແບບສໍາຫຼວດ? / ຂ້ອຍຈະຖືກຖາມໃຫ້ເຮັດແບບສໍາຫຼວດເລື້ອຍປານໃດ?

ຂໍອະໄພ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຫຼາຍປານໃດຕໍ່ມື້. ພວກເຮົາຍັງບໍ່ສາມາດບອກທ່ານໄດ້ວ່າເວລາໃດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບມັນ, ເນື່ອງຈາກການສໍາຫຼວດຈະຖືກສົ່ງໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອໂປຣໄຟລ໌ຂອງທ່ານກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການສໍາຫຼວດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຖືກຄັດເລືອກແບບສຸ່ມ ແລະ ອາດຈະມີການຄັດເລືອກກ່ອນໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ອາຍຸ, ເພດ, ສະຖານທີ່ແລະອື່ນໆ. ເພື່ອເພີ່ມໂອກາດຂອງທ່ານ, ກະລຸນາກວດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າຫົວຂໍ້ທັງຫມົດໃນໂປຣໄຟລ໌ສະມາຊິກຂອງທ່ານສໍາເລັດແລ້ວ. ສະມາຊິກທີ່ມີໂປຣໄຟລ໌ທີ່ສໍາເລັດສົມບູນຈະໄດ້ຮັບບູລິມະສິດ ແລະ ມີໂອກາດຫຼາຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄໍາເຊີນສຳລັບການເຮັດແບບສໍາຫຼວດ.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.