ຂ້ອຍຮູ້ໄດ້ແນວໃດກ່ຽວກັບແບບສໍາຫຼວດໃຫມ່?

ທຸກໆຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາມີການສໍາຫຼວດໃຫມ່ສໍາລັບທ່ານທີ່ຈະໃຫ້ເຮັດ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອີເມວບອກທ່ານ ແລະ ທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງການສໍາຫຼວດໂດຍກົງຈາກອີເມວ. ທ່ານຈະເຫັນລາຍລະອຽດຂອງລາງວັນພິເສດສໍາລັບແຕ່ລະແບບສໍາຫຼວດ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງແບບສໍາຫຼວດ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສະໝັກຮັບລະບົບຂໍ້ຄວາມຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຄໍາເຊີນໃນ ບຣາວເຊຣ໌ ຫຼື ໂທລະສັບມືຖືຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາອາດຈະສົ່ງ SMS ໄປຫາເບີໂທທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້, ດ້ວຍການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມແບບສຳຫຼວດ.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.