ເປັນຫຍັງການສໍາຫຼວດຈື່ງຖືກປິດ?

ການສໍາຫຼວດສາມາດຖືກປິດດ້ວຍເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງ:

- ຖ້າຈໍານວນຄໍາຕອບທີ່ຕ້ອງການແມ່ນເຕັມ

- ຖ້າໂຄງການຖືກຍົກເລີກໂດຍລູກຄ້າ

- ຖ້າເຖິງເວລາທີ່ກຳນົດ

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.