តើ TGM Panel ជាអ្វី?

TGM Panel ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារសកល - TGM Research FZE។ TGM Panel ធ្វើការស្ទង់មតិលើបណ្តាញអ៊ីនធើណេត ឬទូរសព្ទដៃក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារឈានមុខគេ។ ការស្ទង់មតិកំពុងគ្របដណ្តប់លើប្រធានបទជាច្រើនដូចជា៖ ផលិតផល ម៉ាកយីហោ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ព្រមទាំងប្រធានបទផ្សេងទៀតដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍ជាទូទៅ។ អ្នកស្រាវជ្រាវទីផ្សារមកពីផ្នែកអាជីវកម្ម ទីភ្នាក់ងារ ការអប់រំ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ទាក់ទងមកយើងដើម្បីប្រមូលពត៌មាន និងយោបល់ពីសមាជិកគណៈកម្មការរបស់យើង។

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.