តើខ្ញុំអាចបង្កើតគណនីច្រើនបានទេ?

មិនបានទេ។ អ្នកមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យ បង្កើតគណនីលើសពីមួយនោះទេ។ ការព្យាយាមបើកគណនីច្រើនអាចនឹង នាំឲ្យមានការបញ្ជប់គណនីរបស់អ្នកនិង បាត់បង់ពិន្ទុទាំងអស់ដែលរកបាន។ ទាំងនេះមានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់នៅក្នុង លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់របស់យើង ដែលអ្នកបានយល់ព្រមរួចហើយនៅពេលចុះឈ្មោះ។

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.