ខ្ញុំបានណែនាំ មិត្តភក្តិ/សមាជិកគ្រួសារ រួចហើយ តែខ្ញុំមិនទាន់ទទួលបានពិន្ទុ។

ដើម្បីទទួលបានពិន្ទុពីការណែនាំនោះ អ្នកត្រូវបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

-ត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានអញ្ជើញពួកគេ មកកាន់ TGM តាមរយៈតំណយោងដែល យើងបានផ្តល់ឲ្យអ្នក។

-ត្រូវប្រាកដថាមិត្តភក្តិ ឬសមាជិកគ្រួសារ របស់អ្នកបានបំពេញនូវការស្ទង់មតិលើក ដំបូងរបស់គេបានរួចរាល់។

នៅពេលដែលតម្រូវការដែលបានរៀបរាប់ខាងលើត្រូវបានបំពេញ ពិន្ទុរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.