តើពេលណាខ្ញុំទទួលបានតំណយោង?

តំណយោងនឹងបង្ហាញនៅក្នុងផ្ទាំង "កម្មវិធីសម្ព័ន្ធ" បន្ទាប់ពីអ្នកបញ្ចប់ការស្ទង់មតិដំបូង និងបំពេញប្រវត្តរូបរបស់អ្នកបានយ៉ាងហោចណាស់ 80% ។

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.