តើខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យគណនីសកម្មដោយវិធីណា?

អ៊ីមែលដែលមានតំណធ្វើឱ្យសកម្មនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលអ្នកបានផ្តល់នៅពេលចុះឈ្មោះ។ សូមចុចលើតំណដើម្បីដំណើរការគណនី។

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.