ហេតុអ្វីបានជាទំព័រចុះឈ្មោះចូលរួមមិនដំណើរការ?

ត្រូវប្រាកដថាគណៈកម្មការដែលអ្នកចង់ចុះឈ្មោះត្រូវបានចាត់ចែងទៅប្រទេសដែលអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ន។ ការចុះឈ្មោះពីខាងក្រៅប្រទេសនៃគណៈកម្មការនេះត្រូវបានរារាំង។

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.