តើពិន្ទុជាអ្វី?

យើងប្រើប្រព័ន្ធពិន្ទុដើម្បីជួយក្នុងតាមដានពិន្ទុរបស់អ្នក និងគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អ។

ពិន្ទុនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគណនាសម្រាប់៖

  •          ណែនាំមិត្តភក្តិនិងសមាជិកគ្រួសារ (កម្មវិធីយោង)
  •          បំពេញប្រវត្តរូប
  •          មិនត្រូវលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការស្ទង់មតិ(គម្រោងត្រូវបានបិទ អ្នកមិន ស្ថិតក្នុងក្រុមអតិថិជនគោលដៅ ឬចំនួនពេញកំណត់)

នៅពេលអនាគត យើងនឹងដាក់ប្រើ ការស្ទង់មតិដែលផ្តល់រង្វាន់ជាពិន្ទុ។

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.