ខ្ញុំបានចុះឈ្មោះនៅលើ TGM ជាមួយនឹងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលខុសពីអ៊ីមែលដែលខ្ញុំធ្លាប់ចុះឈ្មោះនៅលើ PayPal តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេច?

ប្រសិនបើអ្នកមានគណនី PayPal រួចហើយ អ្នកអាចបន្ថែមវាទៅក្នុងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលអ្នកប្រើនៅលើ TGM Panel ជាអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលទីពីរ ឬជំនួសអ៊ីមែលដែលមានស្រាប់ (ដើម្បីធ្វើដូច្នេះបាន សូមចូលទៅកាន់ការកំណត់គណនី PayPal - https://hop.tgm .link/paypal-new-email)។

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.