ហេតុអ្វីបានជាទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំតិចជាងកាលពីម្សិលមិញ?

Cint អាចនឹងកាត់បន្ថយការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការស្ទង់មតិរបស់ពួកគេ បន្ទាប់ពីបានផ្ទៀងផ្ទាត់រួច។ សូមទាក់ទងផ្នែកជំនួយបច្ចេកទេសរបស់ Cint ដោយផ្ទាល់ ដោយសារ TGM មិនមានការគ្រប់គ្រងលើបញ្ហានេះទេ។

https://cint.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.