តើខ្ញុំអាចទូទាត់តាមរយៈ GCodes ដោយវិធីណា?

ចាប់ផ្តើមដោយការបើកគណនីនៅ https://app.g.codes ដោយប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដូចគ្នាដែលអ្នកធ្លាប់ចុះឈ្មោះនៅលើ TGM ។ នៅពេលអ្នកបញ្ចប់ សូមជ្រើសរើស GCodes ជាវិធីបង់ប្រាក់របស់អ្នកនៅក្នុងផ្ទាំង “រង្វាន់”ដែលនឹងបង្ហាញឡើងនៅពេលដែលអ្នកបានប្រមូលគ្រប់ចំនួនអប្បបរមាសម្រាប់ការដកប្រាក់។ បន្ទាប់មក អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលដែលមានលេខកូដកាដូដែលប្លែកពីគេ។ ត្រលប់ទៅគណនី GCodes របស់អ្នក ហើយប្រើលេខកូដដើម្បីបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងសមតុល្យពិន្ទុរបស់អ្នកនៅក្នុងហាងអនឡាញ GCodes ។ ប្រើចំណុចទាំងនេះដើម្បីទិញទំនិញ និងសេវាកម្មផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងហាង GCodes ។

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.