ខ្ញុំមានគណនីនៅក្នុងគណៈកម្មការច្រើន ហេតុអ្វីខ្ញុំមិនអាចចូលរួមធ្វើការស្ទង់មតិ ទាំងអស់បាន?

អ្នកអាចរកឃើញការស្ទង់មតិដូចគ្នានៅលើគណៈកម្មការផ្សេងៗទៀត។ ជាអកុសល អ្នកអាចបញ្ចប់ការស្ទង់មតិនីមួយៗបានតែម្តងគត់ ដោយមិនគិតពីនៅលើគណៈកម្មការណាឡើយ។

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.