ហេតុអ្វីបានជាការស្ទង់មតិត្រូវបានបិទ?

ការស្ទង់មតិអាចត្រូវបានបិទដោយហេតុផលជាច្រើនដូចជា៖

 

- ប្រសិនបើចំនួននៃចម្លើយដែលត្រូវការត្រូវបានបំពេញ

- ប្រសិនបើគម្រោងត្រូវបានលុបចោលដោយអតិថិជន

- ប្រសិនបើដល់ពេលកំណត់

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.