ខ្ញុំមិនអាចទៅមុខទៀតបានទេនៅលើការស្ទង់មតិនេះ។

បញ្ហាអាចនឹងពាក់ព័ន្ធជុំវិញការស្ទង់មតិផ្ទាល់។ TGM Panel មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្ទង់មតិដែលផ្តល់ដោយដៃគូអនឡាញរបស់យើងទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាជាមួយនឹងការបញ្ចប់ការស្ទង់មតិ សូមថតរូបអេក្រង់ ហើយទាក់ទងផ្នែកជំនួយបច្ចេកទេសរបស់ម្ចាស់នៃការស្ទង់មតិ។

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.