ကျွန်ုပ်၏ သူငယ်ချင်း/မိသားစုဝင်/အခြားသူများ ကို ပါဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်၍ရပါသလား?

လုံး၀ရပါသည်! သင့်သူငယ်ချင်းကိုပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှတိုက်တွန်းပါသည်! ကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်ချိတ်ဆက်ပရိုဂရမ်သည်TGM ပန်နယ်အကြောင်းကိုလုပ်ဖော််ကိုင်ဖက်များ၊ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုဝင်များထံပြောပြရန်နှင့်သူတို့အားအခကြေးငွေပေးသည့်စစ်တမ်းများတွင်ပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းရန်အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

သင်၏လင့်ခ်မှတဆင့်အကောင့်ပြုလုပ်သောဖြေဆိုသူများမှရရှိသည့်လုပ်ခ၏ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုကိုသင့်အားပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။သင်လုပ်ရမည့်အရာမှာသူတို့အားသင့်ကိုယ်ပိုင်တွဲဖက်ချိတ်ဆက်မှုလင့်ခ်ကိုပေးအပ်ပြီးသူတို့ကိုTGMပန်နယ်တွင်အကောင့်ပြုလုပ်ရန်နှင့်စစ်တမ်းဖိတ်ခေါ်မှုများကိုအကြောင်းပြန်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပေးရန်သာဖြစ်သည်။သင့်သူငယ်ချင်းများသည်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ပန်နယ်ကိုအခြားသူများထံထောက်ခံအကြံပြုနိုင်ပါသည်။

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.