ပရိုဖိုင်းစစ်တမ်းကို ကျွန်ုပ်ပြီးမြောက်အောင် ဖြေဆို၍မရပါ။

ကျေးဇူးပြု၍ဝဘ်ဆိုက်၏ကွတ်ကီးများကိုရှင်းလင်းပါ၊ခက်ရှ်ပါရှင်းလင်းပါကပိုကောင်းပါသည်၊ထို့နောက်စာမျက်နှာကိုရီဖရက်ရှ်လုပ်ပါ။ထိုအခါပြဿနာပျောက်သွားသင့်ပါသည်။

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.