တစ်စုံတစ်ခုအတွက် ငွေကြေးပေးရခြင်း၊ ဝယ်ယူရခြင်း (သို့) လစဉ်ကြေးပေးရခြင်းသို့ ပြုလုပ်ရန်လိုပါသလား?

မလိုပါ။TGM သုတေသနသည်တရားဝင်သောလူထုထင်မြင်ချက်စစ်တမ်းများသာကောက်ခံပါသည်။သင့်အားတစ်စုံတစ်ခုအတွက်ဝယ်ယူခိုင်းခြင်း (သို့) လစဉ်ကြေးပေးခိုင်းခြင်းတို့လုပ်ခိုင်းမည်မဟုတ်ပါ။သင့်ကိုကမ်းလှမ်းသောဝန်ဆောင်မှုများသည်လုံး၀အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ထံမှမည်သည့်နည်းနဲ့မျှပိုက်ဆံကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.