ကျွန်ုပ်၏ငွေများကို အဘယ်ကြောင့် မရရှိသေးပါသနည်း?

သင်၏ပထမဦးဆုံးငွေထုတ်ယူမှုကိုပြုလုပ်သောအခါသင့်ထံသို့ငွေရောက်ရှိရန်အတွက်ခန့်မှန်းချေအနေဖြင့်ရုံးဖွင့်ရက်10 ရက်ခန့်ကြာမြင့်တတ်ပြီးနောက်ထပ်ထုတ်ယူမှုများအတွက်4 ရက်မှ6 ရက်ထိကြာမြင့်တတ်ပါသည်။လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ပထမဦးဆုံးငွေထုတ်ယူမှုသည်ပို၍ကြာမြင့်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.