အခြားငွေထုတ်ယူမှုနည်းလမ်းများ ရှိပါသေးသလား?

ငွေထုတ်ယူနိုင်သည့်နည်းလမ်းများသည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းနှင့်ထိုနိုင်ငံအစိုးရ၏အွန်လိုင်းမှငွေပေးချေမှုအတွက်ထားရှိသည့်ပေါ်လစီအပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ဥပမာအနေဖြင့်အချို့နိုင်ငံများတွင် Paypal သုံးရန်အတွက်ကန့်သတ်ထားမှုများရှိပါသည်၊ထိုအခါမျိုးတွင်အခြားနည်းလမ်းများဖြစ်သောGCodes (သို့) Amazon လက်ဆောင်ကတ်တို့ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.