အမှတ်များဆိုတာ ဘာလဲ?

သင့်ငွေရရှိမှုများကိုစောင့်ကြည့်ပြီး၎င်းတို့ကိုထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲရာတွင်ကူညီပေးနိုင်ရန်အတွက်အမှတ်စနစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုပါသည်။

လက်ရှိတွင်အမှတ်များကိုအောက်ပါတို့အတွက်တွက်ချက်ပေးပါသည်:

  •          သူငယ်ချင်းနှင့်မိသားစုဝင်များကိုပါဝင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်း (တွဲဖက်ချိတ်ဆက်ပရိုဂရမ်)
  •          ပရိုဖိုင်းကို ဖြည့်စွက်ခြင်း
  •          စစ်တမ်းတွင် ပါဝင်ရန် မအောင်မြင်ခြင်း (ပရောဂျက်ပိတ်သွားခြင်း၊ သင်သည် မှာယူသူလိုချင်သည့်ဖြေဆိုသူအမျိုးအစား မဟုတ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် အရေအတွက်ပြည့်သွားခြင်း)

အနာဂတ်တွင် အမှတ်ဆုများပေးအပ်သော စစ်တမ်းများကို မိတ်ဆက်ပေးရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.