မှတ်တမ်းသမိုင်းကဏ္ဍတွင် စစ်တမ်းသည် “စတင်ခဲ့” အခြေအနေ ရှိသော်လည်း အဘယ်ကြောင့် ထိုအတွက် ကျွန်ုပ်ငွေမရခဲ့ပါသလဲ?

အဖြစ်နိုင်ဆုံးမှာထိုစစ်တမ်းသည်သင်လုံး၀ပြီးမြောက်အောင်မဖြေဆိုပြီးခင်ကပိတ်သွားခြင်းဖြစ်သည် (ထို့ကြောင်စတင်ခဲ့ဟူ၍ပေါ်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်)။စစ်တမ်းအရေအတွက်ကိုကန့်သတ်ထားပြီးဦးစွာပြီးမြောက်သောစစ်တမ်းများကိုသာရေတွက်ပါသည်။

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.