ကျွန်ုပ်စစ်တမ်းတစ်ခုကို စတင်ခဲ့သော်လည်း ပြီးမြောက်၍မရခဲပါ။ ဘာကြောင့်ထိုသို့ဖြစ်ရပါသနည်း?

အောက်ပါအချက်များအပါအဝင်ထိုသို့ဖြစ်စေသည့်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါသည်:

1. စစ်တမ်းသည်ပိတ်သွားပြီဖြစ်ခြင်း၊စစ်တမ်းများသည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အတိုင်းအတာအတွင်းသာတည်ရှိပါသည်။သတ်မှတ်ချိန်ပြည့်သွားပါကထိုစစ်တမ်းကိုသင်စတင်၍ရတော့မည်မဟုတ်ပါ။ထို့ကြောင့်စစ်တမ်းဖိတ်ခေါ်မှုကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။

2. လိုအပ်ချက်နှင်မကိုက်ညီခြင်း (သို့) အထုတ်ခံရခြင်း၊

တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင့်ပရိုဖိုင်းသည်စစ်တမ်းသတ်မှတ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီဖြစ်တတ်ပါသည်၊ဆိုလိုသည်မှာပေးထားသောစစ်တမ်းအတွက်သင်သည်လိုချင်သည့်ဖြေဆိုသူအမျိုးအစားမဟုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ “ထုတ်ခံရ” ဟူ၍ပေါ်လာသည့်စစ်တမ်းများကိုပြီးမြောက်သည်ဟုယူဆမည်မဟုတ်ဘဲဆုများပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ။

3. နှစ်ခါပါဝင်ခြင်း၊သင်သည်စစ်တမ်းတစ်ခုတွင်တစ်ကြိမ်ပါဝင်ပြီးသောအခါ (ပြီးမြောက်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊အထုတ်ခံရသည်ဖြစ်စေ) ၎င်းကိုနောက်ထပ်စတင်ပါကစစ်တမ်းကိုသင်ဖြေဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.