စစ်တမ်းတစ်ခုဖြေဆိုရန်အတွက် အချိန်ဘယ်လောက် ကြာပါသလဲ?

ပုံမှန်စစ်တမ်းတစ်ခုသည်စုစုပေါင်းမေးခွန်းတို20 မှ30 အတွင်းသာပါသောကြောင့်  စစ်တမ်းအများအပြားသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်10-15 မိနစ်ကြာမြင့်ပါသည်။အခါအားလျော်စွာပိုရှုပ်ထွေးသောမေးခွန်းများပါဝင်သည့်စစ်တမ်းရှည်များလည်းရှိတတ်ပါသည်။သို့ရာတွင်အရှည်ဆုံးစစ်တမ်းလျှင်ပင်ပြီးမြောက်ရန်25 မိနစ်ထက်ပိုမကြာသင့်ပါ။စစ်တမ်းဖော်ပြချက်တွင်ဖြေဆိုရန်ကြာချိန်အကြမ်းဖျင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲထည့်ပေးပါသည်။

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.