“ထုတ်ခံရ”ဆိုသည်ကို အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်ရရှိပါသနည်း? ၎င်းသည် ဘာကိုဆိုလိုသနည်း?

ပေးထားသောစစ်တမ်းတွင်ပါဝင်ရန်သင်မအောင်မြင်သောအခါထုတ်ပယ်မှုကိုခံရတတ်ပါသည်။အချို့စစ်တမ်းများသည်သတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်မှုများကိုပြည့်မှီသည့်ပါဝင်သူများအတွက်သာရည်ရွယ်ပါသည်။

သင်သည်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီ၊မကိုက်ညီကိုစစ်တမ်းအစတွင်မေးခွန်းစုများမေးခြင်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်ပါသည်။သင်သည်မကိုက်ညီပါကအထုတ်ခံရနိုင်ပြီးထိုသို့ခံရကြောင်းကိုဖော်ပြသည့်မက်ဆေ့ပေး၍သင့်အားအသိပေးမည်ဖြစ်သည်။

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.