စစ်တမ်းဖြေဆိုနေစဉ် ထွက်ခွာသွားမိပါက ရပ်နားခဲ့သည့်နေရာမှ ပြန်လည်ဖြေဆိုနိုင်ပါသလား?

ကံမကောင်းစွာဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီးသားစစ်တမ်းကိုရပ်နားခဲ့သည့်နေရာမှပြန်လည်ဖြေဆို၍မရပါ။

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.