Zašto je nagrada za anketu koju sam popunio smanjena?

Cijena ankete varira u zavisnosti od prosječne dužine njenog ispunjavanja od strane svih korisnika. Ako je anketa trajala kraće od očekivanog, cijena će se promjeniti.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.