Nakon popunjavanja ankete, dobio sam grešku i nije dodata na moj bilans.

Ako anketa nema logo TGM-a, to znači da pripada eksternim kompanijama sa kojima sarađujemo. Molimo kontaktirajte kompaniju odgovornu za anketu, jer nemamo uticaja na greške u anketama koje pripadaju našim partnerima.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.