შეიძლება რამდენიმე ანგარიშის შექმნა?

არა. ჩვენთან ერთზე მეტი ანგარიშის შექმნა არ შეიძლება. რამდენიმე ანგარიშის გახსნამ შესაძლოა შენი ანგარიშის დახურვა და დაგროვებული ქულების დაკარგვა გამოიწვიოს. ეს ყველაფერი ნათლადაა განმარტებული ჩვენს წესებსა და პირობებში, რომლებსაც რეგისტრაციისას ეთანხმები.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.