მეგობარი/ოჯახის წევრი მოვიწვიე, მაგრამ ქულები არ მიმიღია

დაპირებული ქულების მისაღებად შემდეგი მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილო:

  • დარწმუნდი, რომ TGM პანელზე ჩვენ მიერ მოწოდებული რეფერალის ბმულით მოიწვიე.
  • დარწმუნდი, რომ შენმა მეგობარმა ან ოჯახის წევრმა პირველი გამოკითხვა სრულად შეავსო.

როგორც კი ზემოაღნიშნული მოთხოვნები შესრულდება, ქულები ავტომატურად დაემატება შენს ანგარიშზე.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.