როდის მივიღებ რეფერალის ბმულს?

რეფერალის ბმული გამოჩნდება „პარტნიორული პროგრამის“ ფანჯარაში, მას შემდეგ, რაც პირველ გამოკითხვას შეავსებ და შენი პროფილის 80% მაინც იქნება შევსებული.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.