როგორ შევცვალო პასუხები პროფილურ გამოკითხვაში?

უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, პროფილურ გამოკითხვაში ცვლილებების შეტანა 2 კვირაში ერთხელაა შესაძლებელი.

ანგარიშის შექმნისა და მონაცემების პირველად შეყვანიდან ორი კვირის შემდეგ სასურველი ცვლილებების შეტანას მოახერხებ.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.