პროფილურ გამოკითხვაში ზოგიერთი შეკითხვა გაუგებარია

პროფილური გამოკითხვის ფორმატი ყველა რესპოდენტისთვის საერთოა. თუ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა არ შეგიძლია, პასუხის გრაფაში ჩაწერე „პასუხის გაცემა შეუძლებელია“, ან უბრალოდ ცარიელი დატოვე.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.