რატომ არ შემიძლია ყველა პროფილური გამოკითხვის შევსება?

პროფილური გამოკითხვების რაოდენობა ხანდახან ქვეყნის მიხედვით განსხვავდება. სავარაუდოდ, შენს ქვეყანაში პანელის ფუნქციონირებისთვის ეს ინფორმაცია არ გვჭირდება, ამიტომ ზოგიერთი გამოკითხვა შესაძლოა აქტიური არ იყოს.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.