რატომ არ მიმიღია თანხა აქამდე?

თანხის პირველი გატანისას მის მიღებას დაახლოებით 10 სამუშაო დღე სჭირდება, ყოველ შემდეგ ჯერზე კი 4-იდან 6 სამუშაო დღემდე. პირველ გადახდას მეტი დრო სჭირდება უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.