რა რეალური ღირებულება აქვს ქულებს?

1 ქულა შეესაბამება 1 ფულის ერთეულს. დამოკიდებულია ქვეყანაზე და ვალუტაზე, რომელშიც პანელი თანხას გასცემს (მაგ.: 1 ქულა = 1 USD ამერიკაში, 1 ქულა = 1 GBP გაერთიანებულ სამეფოში, 1 ქულა = 1 AUD ავსტრალიაში, ა.შ.).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.